• EN | SR

 • STANIVUK & MANASIJEVSKI

  Advokatska kancelarija

  O Nama

  Fleksibilni, proaktivni, dostupni i orijentisani
  uvek prema klijentu.

  Stanivuk & Manasijevski

  Advokatska kancelarija „Stanivuk&Manasijevski“ nastala je kao izraz težnje njenih osnivača da tržište pravnih usluga u regionu dobije kancelariju koja će politikom atraktivnog kvaliteta pomeriti i promeniti standarde pružanja pravnih usluga. Sa bitnom razlikom u odnosu na druge. Misija ove kancelarije je da ne bude dominantno ekonomija obima, već pre svega ekonomija kvaliteta. U središtu i fokusu našeg interesovanja isključivo je klijent, njegovi interesi i njegov uspeh. Takav pristup će pored pravnih, jednako uvažiti komercijalne, reputacione, tržišne i unutar-organizacione interese klijenta. Standardi i principi našeg rada podrazumevaju da potpuno posvećeno pratimo klijenta u njegovom svakodnevnom poslovanju odnosno u svakoj pojedinačnoj transakciji. U tom smislu nema izuzetaka. Posvećeni, poverljivi i požrtvovani za svakog našeg klijenta.

  Najbolja garancija ostvarenja naše misije čini naš tim. On je sastavljen je od mladih, perspektivnih i obrazovanih advokata i advokatskih saradnika koji su iskustvo sticali radeći na najvećim transakcijama i u najboljim advokatskim kancelarijama. Upravo na osnovama tog značajnog iskustva, primenjujući jednako visoke standarde i principe u pružanju usluga, funkcioniše naša kancelarija. Osnovni imperativ je da se u našem radu demonstrira spoj sofisticiranog teorijskog znanja, unapređenih pravničkih veština i proaktivnog pristupa u svakom konkretnom predmetu. Kvalitet kao osnovno načelo našeg svakodnevnog rada. Kvalitet koji ne trpi kompromise.

  Fleksibilni, proaktivni, dostupni i orjentisani uvek prema klijentu. To smo mi – „Stanivuk&Manasijevski“. Dobrodošli…

  Ekspertize

  Privreda/Preuzimanje i statusne promene privrednih društava

  Naša kancelarija je specijalizovana za oblast privrednog prava. U tom smislu pružamo veoma širok spektar usluga našim klijentima, domaćim i stranim kompanijama, prateći i olakšavajući njihovo svakodnevno poslovanje. Naš cilj je, zapravo, da kroz kvalitetnu, preciznu i blagovremenu uslugu unapredimo poslovanje naših klijenata, da postanemo neizostavni deo njihovog poslovanja, da utičemo na maksimiziranje njihovog profita, te da na taj način generalno doprinesimo boljim rezultatima tog poslovanja.

  Pravne usluge u oblasti privrede odnose se na pravno savetovanje i podršku u svim aspektima poslovanja, od osnivanja kompanije, sastavljanja opštih akata, ugovora članova, statuta i svih drugih internih korporativnih dokumenata. Dodatno, naše usluge veoma često uključuju savetovanja u vezi sa: mogućnostima upravljanja kompanijama, održavanjem sednica organa upravljanja,restrukturiranjem, statusnim promenama, preuzimanjem kapitala, imovine ili biznisa, mogućnostima finansiranja i repatriacije kapitala, zatim izrade detaljnih pravnih analiz (due diligence izveštaji) pa sve do postupka likvidacije kompanija.

  Zahvaljujući izuzetno dobrom poznavanju svih relevantnih pravnih propisa, prakse i poslovnih običaja koji kreiraju normativni okvir koji se odnosi na poslovanje, i velikom iskustvu koje naša kancelarija ima u svim oblastima privrednog prava, u mogućnosti smo da svakom klijentu ponudimo najviši nivo stručnosti prilikom pružanja pravnih usluga.

  Temeljno, sistematično, blagovremeno i precizno pružena usluga je cilj kome svakodnevno težimo. Potvrđeno je da to pomaže poslovanju naših klijenata. Tome smo posvećeni i taj kvalitet ne trpi kompromise.

  Kontaktirajte nas

  Nepokretnosti

  Veoma dobro poznavanje domaće i regionalne regulative kao i važeće prakse koja se odnosi na sve aspekte pravnih pitanja u vezi sa nepokretnostima predstavlja osnovu našeg rada u ovoj oblasti. Naše usluge odnose se na opšte savetovanje u vezi sa pravnim statusom i pravnim mogućnostima u vezi sa određenim nepokretnostima, preko detaljnih pravnih analiza nepokretnosti (real estate due diligence) koje uvek kombinujemo sa urbanističkim analizama (koje u saradnji sa našom kancelarijom redovno sačinjavaju iskusni urbanisti i profesori univerziteta). Dodatno, naše klijente pratimo u procesima projektnih finansiranja, dobijanja odgovarajućih dozvola, u postupku same izgradnje (kroz izradu ugovora o građenju i drugih pratećih ugovora) pa sve do kasnijih prodaja ili izdavanja takvih nepokretnosti u zakup (izrada ugovora o prodaji, ugovora o zakupu, ugovora o prodaji-i-uzimanju-nazad-u-zakup, ugovora o održavanju itd.).

  Pružanje pravnih usluga u oblasti nepokretnosti nužno je povezano sa poreskim implikacijama, te u tom smislu redovno obrađujemo i poreske aspekte svake pojedinačne transakcije. U ovoj oblasti posebno dolazi do izražaja sveobuhvatnost naših analiza i našeg pristupa, jer smo osposobljeni da na visokom nivou i na jednom mestu savetujemo klijenta o svim bitnim aspektima transakcije (pravnom, građevinskom, urbanističkom, poreskom i svakom drugom relevantnom aspektu).

  Kontaktirajte nas

  Stečajno pravo i restruktuiranje

  Dugogodišnji rad kancelarije u oblasti privrednog prava, kao i opšta kretanja i specifičnosti domaćeg tržišta, učinili su da razvijemo posebnu i veoma bogatu praksu u oblasti stečajnog prava. U tom smislu pružamo najrazličitije vidove zastupanja i savetovanja kako poverilaca, tako i samih stečajnih dužnika. Stečaj sam po sebi predstavlja vanrednu situaciju dužničko poverilačkih odnosa u kojem nikada nema dovoljno sredstava za naplatu svih potraživanja. Otuda je fokus našeg rada, u ovoj oblasti, uvek na najboljoj zaštiti interesa naših klijenata i maksimiziranju naplate u vezi sa tim stečajnim postupkom (bilo da zastupamo poverioce bilo samog stečajnog dužnika). U vezi sa tim aktivnim učešćem u stečajnim postupcima i posebno u parnicama koje su pokrenute u toku stečajnog postupka, suočavali smo se sa najrazličitijim i najkompleksnijim aspektima ove veoma složene pravne oblasti. Sledstveno, baveći se sofisticiranim i delikatnim pravnim pitanjima i pravnim institutima stečaja kancelarija je razvila respektabilnu praksu i u stanju je da i u ovoj oblasti klijentima pruži adekvatnu pravnu zaštitu.

  Pored gore navedenog, kancelarija redovno učestvuje, kao pravni savetnik, u postupcima po unapred pripreljenim planovima reorganizacije (UPPR). U saradnji sa određenim finansijskim savetnicima, kada god je to moguće odnosno kada okolnosti konkretnog slučaja to dozvoljavaju, preferiramo pokušaj sanacije privrednih subjekata bilo kroz UPPR-ove ili kroz planove reorganizacije koji su podneti nakog podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka. Kroz uspešno realizovane planove reorganizacije se postiže dvojako pozitivan efekat: poverioci (koji su prihvatili plan) bivaju namireni u određenom procentu i sam privredni subjekt, koji se suočavao sa insolventnošću, nastavlja sa poslovanjem. To je tzv. win-win situacija, svi dobijaju i privreda nastavlja da posluje. Takav pristup je i pozitivan i proaktivan. Takav pristup negujemo i u ovoj oblasti rada i u našem poslovanju generalno.

  Kontaktirajte nas

  Intelektualna svojina

  Dobro poznavanje domaćih i stranih pravnih propisa iz oblasti prava intelektualne svojine, iskustvo u postupanju pred Zavodom za intelektualnu svojinu i drugim domaćim i stranim regulatornim telima u čijoj nadležnosti je ova oblast prava, kao i značajna praksa u postupanju pred sudovima u sporovima koji su uključuju materiju prava intelektualne svojine omogućavaju da klijentima ponudimo potpunu i celovitu uslugu koja se odnosi na sticanje, registraciju, prenos, korišćenje, upravljanje i zaštitu prava intelektualne svojine.

  Usluge koje kancelarija pruža u ovoj oblasti su opšte pravno savetovanje, registracija žigova, patenata i industrijskog dizajna, izrada autorskih ugovora, ugovora o prenosu licence, ugovora o franšizi, licenciranje prava intelektualne svojine, zastupanje i zaštita pravnih interesa pred Zavodom za intelektualnu svojinu, sudovima i arbitražama, efikasnu zaštita od falsifikata i piraterije i u drugim slučajevima povrede autorskih prava.

  Kontaktirajte nas

  Pravo medija

  Svakodnevno i sveobuhvatno bavljenje oblašću prava medija učinilo je da kancelarija izgradi respektabilnu praksu koja je, između ostalog, izdvaja i čini veoma specifičnom advokatskom kancelarijom. Naše aktivnosti u ovoj oblasti su raznolike i odnose se na zastupanje emitera elektronskih medija, izdavaoca štampanih medija ali i producentskih kuća (uključujući i velike inostrane produkcijske kuće) i kompanija koje se na drugi način bave medijima (npr. prodaja medijskog prostora u elektronskim i štampanim medijima itd.).

  Proaktivan pristup, dobro poznavanje pravne regulative i prakse koja se odnosi na primenu ove oblasti prava, omogućavaju da klijentima bude pružen kompletan asortiman usluga od pravnog savetovanja, preko osnivanja štampanih i elektronskih medija, pribavljanja dozvola za obavljanje delatnosti u oblasti medija, licenciranja sadržaja koji se emituju, kupoprodaje prava na emitovanje određenih medijskih formata ili sadržaja, pa do zastupanja pred Regularnim telom za elektronske medije, Republičkom agencijom za elektronske komunikacije, organizacijama za kolektivnu zaštitu autorskih prava i drugim nadležnim organima i regulatornim telima.

  Kako je reč o veoma dinamičnoj pravnoj materiji, koja se često menja i usaglašava sa međunarodnom regulativom, te kako u našem radu, u ovoj oblasti, veoma često uključuje elemente inostranosti, to kancelarija u svom radu redovno konsultuje i strane propise i regulativu te je u toj međusobnoj interakciji razvila specifičnu i bogatu praksu koja je čini spremnom i osposobljenom za učešće i rad na najrazličitijim projektima u ovoj oblasti.

  Kontaktirajte nas

  Porezi

  Poreski aspekt svake pojedinačne transakcije predstavlja neizostavni segment ozbiljne i sveobuhvatne pravne analize. U tom smislu naše usluge po pravilu obavezno uključuju i poresku ekspertizu odnosno pregled relevantnih poreskih implikacija svakog pojedinačnog pravnog posla. Štaviše, poreske implikacije veoma često opredeljuju strukturu konkretnih transakcija pa naše usluge uključuju i razvijanje najoptimalnijih domaćih i prekograničnih poreskih struktura.

  U našem radu negujemo proaktivan pristup klijentima koji imaju potrebu za poreskim uslugama. Bilo da se radi o analizi poreskih propisa, regularnom poreskom savetovanju, vođenju poreskih postupaka ili zastupanju u poreskim sporovima, uvek se trudimo da sagledamo sve aspekte potencijalnih poreskih obaveza i da klijentu ponudimo najoptimalniju opciju, uz puno uvažavanje njegovih komercijalnih interesa.

  Na osnovu dugogodišnjeg iskustva razvili smo široku i bogatu praksu u pružanju usluga poreskog savetovanja, a naročito u oblastima: poreza na dobit pravnih lica, poreza na dohodak građana (uključujuči i oporezivanje nerezidenata), poreza na imovinu, PDV-a, indirektnih poreza uopšte, smanjenje poreskog rizika, oporezivanje statusnih promena, oporezivanja transakcija preuzimanja imovine i kapitala, kao i u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

  Kontaktirajte nas

  Rešavanje sporova

  U   cilju obezbeđivanja pune pravne sigurnosti i celokupne pravne podrške našim klijentima naš tim advokata pruža profesionalno zastupanje u svim vrstama sporova u privredi, bilo da se radi o parničnom ili izvršnom postupku bilo upravnom postupku ili upravnom sporu. U zastupanju klijenata pred domaćim sudovima, pred privatnim izvršiteljima ili pred međunarodnim arbitražama, članovi našeg tima primenjuju specifične praktične veštine, koje uvek podrazumevaju temeljnu analizu nastalog spora, pripremanje sveobuhvatnih podnesaka u kojima se kombinuju teorijska znanja, pozitivni propisi i primenjiva sudska praksa i proaktivno zastupanje na ročištima.

  Ovakav multidisciplinaran pristup, sistematična obrada svih relevantnih pravnih instituta i dobro poznavanje praktičnih pravničkih veština, potrebne za uspešno zasnivanje, vođenje i okončanje postupaka, podrazumeva angažovanje različitih znanja i unakrsnu saradnju advokata koji su specijalizovani za različite pravne oblasti.

  Trudimo se da svaki sporni odnos rešimo što brže i efikasnije uz punu zaštitu interesa naših klijenata. Međutim, naš cilj je izbegavanje, koliko je to moguće, sudskih i drugih institucionalnih procesa. Uvek se trudimo da kroz proces pregovaranja i usaglašavanja sa drugom stranom postignemo vansudski dogovor odnosno rešenje nastalog spora. Time se štede svi bitni resursi klijenata: vreme, novac i angažovanje ljudskih kapaciteta.

  Kontaktirajte nas

  Radno pravo

  Kancelarija se bavi svakodnevnim pružanjem usluga u oblasti radnih odnosa. Ovo podrazumeva pravnu podršku i asistenciju u celokupnom procesu: od zasnivanja radnog odnosa (izrade ugovora o radu ali i drugih ugovora o angažovanju pojedinaca), preko savetovanja o pojedinostima u toku trajanja radnog odnosa, pa sve do savetovanja u procesima okončanja radnog odnosa (otkazom od strane poslodavca ili zaposlenog, sticanjem prava na penziju itd.).

  Kako je reč o prilično osetljivoj oblasti prava, koja nužno uključuje i druge komponente (socijalne, ekonomoske i sl.) kancelarija je razvila sofisticirani pristup koji uvažava sve bitne aspekte, ali koji u krajnjoj liniji ostaje na liniji zaštite interesa naših klijenata.

  Takav pristup čini da uspevamo da odgovorimo na najrazličitije upite i zahteve u ovoj oblasti. Konačno, ukoliko i kada, se odnosni poslodavca i zaposlenog ne mogu rešiti mirnim putem, te kada je sudski postupak neizbežan, kancelarija i njen sektor za rešavanje sporova, redovno zastupaju klijente i u radnim sporovima zastupajući sa jednakim uspehom naše klijente, bilo da je reč o poslodavcima ili zaposlenima.

  Kontaktirajte nas

  Bankarstvo i finansije

  Naši advokati sticali su iskustvo radeći na najvećim projektima u Srbiji i regionu. U tom smislu savetovali smo klijente u različitim poslovima finansiranja kompanija (kroz uzimanje kredita i zajmova, uključujući i sindicirane kredite), poslovima restrukturiranja dugova, projektnih finansiranja, poslovima sa finansijskih derivatima, poslovima prekograničnih finansijskih transakcija, poslovima osiguranja i drugim sličnim poslovima.

  Pružamo pravnu zaštitu i pravnu podršku investitorima iz različitih sfera industrije, investicionim fondovima, bankama, lizing-kućama, brokersko-dilerskim društvima i kompanijama koja imaju potrebu za stručnim znanjem iz oblasti bankarstva i finansija.

  Naše usluge uključuju i segment pregovaranja sa bankama i drugim finansijskim institucijama, sastavljanje svih vrsta ugovora, praćenje, realizaciju i okončanje projekata koji se odnose na javno-privatna partnerstva, savetovanje i pravnu podršku kod pitanja naplate potraživanja uključujući i refinansiranje, sporazumno restrukturiranje i sporazume između poverilaca. Konačno, zastupamo klijente pred svim relevantnim organima, organizacijama i regulatornim telima iz ove oblasti.

  Kontaktirajte nas

  Farmacija i zdravstvo

  Zastupajući vodeće proizvođače famraceutskih proizvoda, veledrogerije i kompanije koje se bave trgovinom lekovima i medinskim sredstvima kancelarija je razvila posebnu praksu i u ovoj oblasti. U kontekstu potrebe celovitog i temeljnog zastupanja u oblasti privrednog prava, kao i usled narastajućeg značaja ovih oblasti u domaćoj privredi, nastojimo da pokrijemo kako regulatorni okvir, uključujući i zastupanje klijenata pred odgovarajućim regulatornim telima, tako i celovito pravno savetovanje i asistenciju u ovoj oblasti (davanje pravnih mišljenja na određene teme, sačinjavanje posebne vrste ugovora, pitanja iz oblasti zaštite konkurencije itd.).

  Neretko, privredni subjekti iz ove privredne delatnosti, imaju razvijene sektore koji se odnose na društveno odgovorno poslovanje te deo svojih aktivnosti i raspoloživih sredstava usmeravaju u dobrotvorne, humanitarne i slične svrhe. Sa ponosom ističemo da kancelarija i u ovom segmentu, pro bono, redovno pruža pravnu prodšku kroz celokupnu asistenciju u postupku osnivanja organizacija koje obavljaju ovu delatnost (fondacije, zadužbinne itd.), ali i kroz dalji radi ovih organizacija (učešćem u radu organa upravljanja i angažovanjem u pojedinačnim programima i projektima koje sprovode ovakve organizacije).

  Kontaktirajte nas

  Naš Tim

  bojan-stanivuk-img

  Bojan Stanivuk

  PARTNER

  Email adresa: bojan.stanivuk@stanivuk-manasijevski.com

  Bojan Stanivuk je partner i osnivač advokatske kancelarije „Stanivuk&Manasijevski”. Tokom desetogodišnjeg iskustva bavio se pružanjem usluga iz različitih oblasti privrednog prava, uključujući oblast preuzimanja i statusnih promena privrednih društava, rešavanja sporova, stečajnog prava i restrukturiranja, prava medija, farmacije i zdravstva. Bojan se posebno specijalizovao za oblast poreza i poreskog savetovanja. Savetovao je domaće i strane klijente u gore navedenim oblastima u velikim, kako domaćim tako i prekograničnim transakcijama.

  Bojan je asistent na Pravnom fakultetu Union univerziteta u Beogradu. Objavio je nekoliko naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima kao i komentar zakona o privrednim društvima (koautor). Trenutno je na doktorskim studijama iz oblasti privrednog prava.

  Član je advokatske komore Beograda. Pre osnivanja kancelarije, radio je nekoliko godina u renomiranoj advokatskoj kancelariji „Karanović&Nikolić“. Govori engleski jezik.

  Bojan Manasijevski

  PARTNER

  Email adresa: bojan.manasijevski@stanivuk-manasijevski.com

  Bojan Manasijevski je partner i osnivač advokatske kancelarije „Stanivuk&Manasijevski”. Tokom profesionalne karijere zastupao je i savetovao brojne domaće i međunarodne klijente u različitim oblastima prava, a prevashodno u oblasti nepokretnosti, privrednog prava, uključujući oblast preuzimanja i statusnih promena privrednih društava, rešavanja privrednih sporova, stečajnog prava i reorganizacije. Bojan je savetovao brojne investitore u različitim transakcijama u Srbiji.

  Pre osnivanja kancelarije „Stanivuk&Manasijevski”, Bojan je više godina radio u kancelariji „Karanović&Nikolić“, jednoj od vodećih advokatskih kancelarija u regionu.

  Član je advokatske komore Beograda. Govori engleski jezik.

  bojan-manasijevski-img
  anja-stanivuk-img

  Anja Stanivuk

  ADVOKAT

  Email adresa: anja.stanivuk@stanivuk-manasijevski.com

  Anja Stanivuk je advokat i saradnik u kancelariji “Stanivuk&Manasijevski”. Anja je sticala iskustvo u raznorodnim oblastima privrednog prava, kao i u sferi rešavanja sporova, izvršnih postupaka, stečaja i reorganizacije. Zajedno sa advokatima iz advokatske kancelarije “Stanivuk&Manasijevski” savetovala je mnoge domaće i inostrane klijente u različitim poslovnim transakcijama, rešavanju privrednih sporova i redovnog kompanijskog poslovanja.

  Anja je završila master studije smer Evropsko pravo sa master tezom na temu “Javno-privatna partnerstva“. Tokom redovnih studija stažirala je u Narodnoj skupštini Republike Srbije u Odboru za rad, socijalna i boračka pitanja kroz program organizacije National Democratic Institute. Bila je učesnik nekoliko međunarodnih konferencija u oblastima ljudskih prava, ustavnog prava i prava lokalne samouprave.

  Anja je član advokatske komore Kragujevca. Govori engleski jezik.

  Milena Stanković

  ADVOKAT

  Email adresa: milena.stankovic@stanivuk-manasijevski.com

  Milena Stanković je advokat u advokatskoj kancelariji „Stanivuk&Manasijevski”. Milena se bavi, pre svega, korporativnim (privrednim) pravom, parničnim i drugom vrstom građanskih postupaka i stečajnim pravom. Milena aktivno zastupa i pruža savete domaćim i inostranim klijentima u sporovima iz oblasti privrednog prava i u redovnom kompanijskom poslovanju.  

  Pre nego što se pridružila ovoj advokatskoj kancelariji, Milena je radila u advokatskoj kancelariji “Petrović & Glogonjac” a.o.d. iz Beograda. Osim toga, Milena je određeni period vremena provela na praksi u kompaniji “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad, u sektoru sudskih poslova.

  Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je završila i master studije iz oblasti prava privrednih društava sa master tezom iz stečajnog prava “Subjektivni uslovi za pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika”. Za vreme studija Milena je dve godine zaredom bila dobitnik Dositejeve stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije.

  Bavi se volonterskim radom, a u proteklim godinama je bila koordinator tima za odnose sa kompanijama u humanitarnoj fondaciji “Osmeh na dar”.

  Govori engleski jezik, a poznaje i nemački jezik.

  milena-stankovic-img
  marko-mihajlov-img

  Marko Mihajlov

  ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

  Email adresa: marko.mihajlov@stanivuk-manasijevski.com

  Marko Mihajlov je advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji „Stanivuk&Manasijevski“. Tokom pripravničkog staža Marko se bavi pre svega kompanijskim pravom, stvarnim pravom i upravnim pravom. Takođe, sa advokatima iz kancelarije učestvuje u zastupanju domaćih i inostranih privrednih društava i fizičkih lica u sudskim i izvršnim postupcima.

  Pre nego što je postao deo tima ove advokatske kancelarije, Marko je radio kao sudijski pripravnik u osnovnom i privrednom sudu u Pančevu.

  Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde trenutno pohađa master studije na trgovinsko-pravnom modulu.

  Za vreme osnovnih studija pohađao je nekoliko specijalističkih kurseva iz oblasti trgovinskog, stečajnog i međunarodnog privatnog prava. Dva puta je bio učesnik programa međunarodnih studentskih razmena koje je organizovala vlada Sjedinjenih Američkih Država, tokom kojih je živeo i radio u Americi.

  Govori engleski jezik.

  Smiljana Vojinović

  ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

  Email adresa: smiljana.vojinovic@stanivuk-manasijevski.com

  Smiljana Vojinović je advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji „Stanivuk&Manasijevski”. Smiljana se bavi privrednim pravom, ugovornim odnosima, pravom intelektualne svojine i zastupanjem klijenata u svim postupcima. Sa advokatima iz kancelarije aktivno zastupa i pruža savete domaćim i inostranim klijentima u sporovima iz oblasti privrednog prava i u redovnom kompanijskom poslovanju.

  Pre nego što se pridružila ovoj advokatskoj kancelariji, Smiljana je provela devet meseci na praksi u Narodnoj banci Srbije u Sektoru za devizno poslovanje i kreditne odnose sa inostranstvom kao i 6 meseci u advokatskoj kancelariji koja se bavi privrednim pravom.

  Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i Jean Monnet Modul sufinansiran od strane Erazmus+ Programa, a trenutno je na master studijama iz oblasti prava privrednih društava. Govori engleski i španski jezik.

  smiljana-vojinovic-img
  emilija-stankovic-img

  Emilija Stanković

  ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

  Email adresa: emilija.stankovic@stanivuk-manasijevski.com

  Stanković je advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji „Stanivuk&Manasijevski”. Tokom pripravničkog staža Emilija se bavi različitim oblastima prava, pre svega, radnim pravom, korporativnim (privrednim) pravom, ugovornim odnosima i zaštitom podataka o ličnosti. Sa advokatima iz kancelarije aktivno zastupa i pruža savete domaćim i inostranim klijentima u sporovima iz oblasti radnog prava.

  Emilija je osnovne studije završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom osnovnih studija obavljala je praksu u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.

  Za vreme osnovnih studija, Emilija je pohađala brojne seminare iz oblasti sportskog prava, prava medija i privrednog prava.

  Bavi se volonterskim radom i bila je član tima za odnose sa kompanijama u humanitarnoj fondaciji „Osmeh na dar“.

  Govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.

  Dajana Mihajlović

  ADMINISTRATIVNI MENADŽER

  Email adresa: dajana.mihajlovic@stanivuk-manasijevski.com

  Dajana Mihailović je administrativni menadžer kancelarije. Pored zaduženja koja se odnose na poslove rukovođenja organizacionim i tehničkim kapacitetima kancelarije „Stanivuk&Manasijevki”, Dajana takođe radi na poslovima koji se odnose na interne finansije i saradnju sa eksternim računovođama kancelarije. 

  Dajana je diplomirani kulturolog. Sticala je iskustvo na istim i sličnim poslovima u raznim kompanijama i drugim advokatskim kancelarijama u Srbiji. Dajana govori engleski jezik i služi se francuskim.

  dajana-mihajlovic-img
  miro-dragic-img

  Miro Dragić

  PARALEGAL

  Email adresa: miro.dragic@stanivuk-manasijevski.com

  Miro Dragić obavlja različite pomoćne poslove u pružanju pravnih usluga (paralegal). Takođe, zadužen je za pomoć i asistenciju administrativnom menadžeru u poslovima rukovođenja organizacionim i tehničkim kapacitetima kancelarije “Stanivuk&Manasijevki”.

  Miro je sticao iskustvo radeći u drugim kompanijama i obavaljajući samostalno određene privredne delatnosti. Služi se engleskim jezikom.

   Telefon

   Fax